Thai Film Industries Public Company Limited (TFI)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำตลาดในอาเซียน เป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจในอุตสาหกรรมฟิล์มพลาสติกระดับโลก

พันธกิจ

1. สร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
2. บริหารต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีศักยภาพในระดับแนวหน้า
4. พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบสูงสุด