Thai Film Industries Public Company Limited (TFI)

ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทัพบกฯ จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าชายเลน
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา
โดยบริษัทฯได้นำพนักงานและคณะผู้บริหารของบริษัท เดินทางไปยัง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยได้ปลูกกล้าไม้กว่า 150 ต้น เพื่อคืนความชุ่มชื่นกลับคืนสู่ธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ นานาชนิด ที่สำคัญของประเทศไทย ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตราบนาน