Thai Film Industries Public Company Limited (TFI)

New & Event – EN

พิธีรับมอบใบรับรองการเป็นสมาชิก CAC

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ารับมอบใบรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)